ZAKŁAD ARCHIWISTYKI I BIBLIOTEKOZNAWSTA

 

Zakład Archiwistyki powstał na bazie kształcenia archiwistycznego zapoczątkowanego jeszcze w ramach Akademii Teologii Katolickiej. W pierwotnej koncepcji, opracowanej przez ks. prof. dra hab. Eugeniusza Hieronima Wyczawskiego (1918-1993), kształcenie miało charakter przygotowania studenta do kwerendy i ewentualnej pracy w archiwach kościelnych. Główne założenia i treści programowe kształcenia przejrzyście obrazuje skrypt pt. Wprowadzenie do studiów w archiwach kościelnych, wydany przez ks. prof. Wyczawskiego w 1956 roku. W 1987 roku, po utworzeniu Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych, kształcenie archiwistyczne zostało poszeszone, aczkolwiek wciąż lokowało się w katedrach historii Kościoła. Po przekształceniu Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego (1999) oraz reformie struktury Wydziału Nauk Historycznych i Społecznych (2002) kształcenie archiwistyczne przybrało kształt specjalizacji w ramach Katedry Nauk Pomocniczych Historii.

W 2006 roku powołano Zakład Archiwistyki, zaś w roku 2008 dokonano kolejnej reformy programu kształcenia łącząc go z bibliotekoznawstwem. Obecny model kształcenia archiwistycznego i bibliotekoznawczego jest dostosowany do najnowszych standardów, metod i potrzeb, realizowany jest na studiach II stopnia (magisterskie) w formie wykładów, ćwiczeń oraz zajęć praktycznych w archiwach państwowych i kościelnych. Nadmienić również trzeba, że program zachowuje ścisły związek z naukami historycznymi.
Student podejmujący kształcenie w ramach programu specjalizacji archiwistycznej otrzymuje właściwe i pełne przygotowanie w zakresie archiwistyki i zarządzania dokumentacją, umożliwiające podjęcie pracy w kancelarii, w biurze, archiwum bieżącym wszelkiego typu instytucji oraz w archiwum historycznym państwowym i kościelnym. Kształceniu towarzyszy aktywność badawcza prowadzona przez pracowników i doktorantów skupionych przy Zakładzie oraz Katedrze Nauk Pomocniczych Historii. Publikacjom książkowym oraz artykułom zamieszczanym w czasopismach naukowych uniwersyteckich i pozauniwersyteckich, towarzyszy organizacja warsztatów, seminariów i konferencji, a także udział w projektach badawczych. Ważny nurt w aktywności badawczej Zakładu stanowią studia nad dziejami oraz zasobami archiwów parafialnych Kościoła rzymskokatolickiego w Polsce i możliwościami ich digitalizacji.

 

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach