KATEDRA NAUK POMOCNICZYCH HISTORII

 

 

 

  KIEROWNIK KATEDRY NAUK POMOCNICZYCH HISTORII

Ks. prof. zw. dr hab. Kazimierz Łatak

k.latak@uksw.edu.pl

 

 

 

  ZAKŁAD ARCHIWISTYKI I BIBLIOTEKOZNAWSTWA

Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak

  ZAKŁAD BADAŃ NAD HISTORIOGRAFIA I METODOLOGIA HISTORII

Ks. dr hab. Waldemar Gliński, prof. UKSW

walglin@Id.onet.pl

  ADIUNKCI

Dr Tomasz Makowski (urlop)

dyrektor@bn.org.pl

  ASYSTENCI

Dr Małgorzata Pęgier

m.pegier@uksw.edu.pl

KATEDRA NAUK POMOCNICZYCH HISTORII w ramach Wydziału Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych Akademii Teologii Katolickiej została powołana 29 maja 1992 roku, a działalność rozpoczęła z dniem 1 października 1992  roku. W latach 1956-1992 nauki pomocnicze historii były wykładane w ramach Katedr Historii Kościoła. Zajęcia prowadzili: ks. prof. dr hab. Hieronim Eugeniusz Wyczawski oraz ks. dr Tadeusz Krahel. Po przekształceniu Akademii Teologii Katolickiej w Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego Katedra weszła w skład Instytutu Nauk Historycznych, powiększając swoje ramy o Zakład Archiwistyki.

Od restrukturyzacji przeprowadzonej w 2013 roku w ramach Katedry działają trzy Zakłady - Zakład Archiwistyki i Bibliotekoznawstwa, Zakład Badań nad Historiografią i Metodologią Historii oraz Zakład Badań Historii i Kulturologii Muzyki. Pracownicy Katedry obok zajęć zwyczajnych, jak wykłady, ćwiczenia, konwersatoria i seminaria naukowe, prowadzili i prowadzą również warsztaty terenowe, seminaria naukowe międzyuczelniane, sesje dyskusyjne otwarte, konferencje naukowe i inne. Uczestniczą w projektach badawczych. Wykonują ekspertyzy, głównie w zakresie heraldyki, sfragistyki oraz archiwistyki kościelnej. Zakład Historii i Kulturologii Muzyki opiniuje stan organów kościelnych przed i po restauracji. Za swoje znaczące osiągnięcia naukowo-badawcze Katedra uznaje badania nad średniowiecznym i nowożytnym piśmiennictwem kościelnym (hagiografia, dziejopisarstwo klasztorne), źródłami do dziejów muzyki kościelnej w Polsce, prosopografią kościelną, heraldyka kościelną, monasteriologią (kanonikat regularny), kulturą gestu w obrzędach kościelnych, archiwami polonijnymi oraz dziedzictwem kulturowym Polonii.

Z publikacji największym zainteresowaniem cieszą się prace zbiorowe poświęcone dawnej i współczesnej heraldyce kościelnej, dawnemu i współczesnemu medalierstwu kościelnemu,dystynktoriom kościelnym, a także monografie z zakresu studiów nad źródłami liturgiczno-muzycznymi w Polsce w okresie średniowiecza. Katedra współpracuje z wieloma archiwami i bibliotekami kościelnymi i państwowymi krajowymi i zagranicznymi.

Od chwili powołania Katedrą kierowali:

ks. dr hab. Bronisław Panek, prof. ATK i UKSW (1992-2000)

ks. dr hab. Witold Kujawski, prof. UKSW (2000-2001)

ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak (od 2005)

UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach