HISTORIA INSTYTUTU

Instytut Nauk Historycznych powstał 21 października 1999 roku, aczkolwiek jego korzeni należy szukać daleko wcześniej. W 1954 roku, gdy powstała Akademia Teologii Katolickiej, historia Kościoła wraz z archeologią chrześcijańską, historią sztuki kościelnej, patrologią i muzykologią kościelną była wykładana i uprawiana w ramach Wydziału Teologicznego. Pismem datowanym 8 listopada 1972 roku Rektor Akademii Teologii Katolickiej informował Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki, że Uczelnia „jest w stadium organizowania 2 instytutów: 1. Instytutu Historii Kościoła, 2. Instytutu Pastoralnego”. Projekt nie został jednak zrealizowany. Po podziale w 1987 roku dotychczasowego Wydziału Teologicznego na Wydział Teologiczny i Wydział Kościelnych Nauk Historycznych i Społecznych do planu utworzenia instytutu historycznego nie powrócono. Struktura Wydziału opierała się na sekcjach, katedrach i zakładach. W 1999 roku utworzono Instytut Historii i Historii Sztuki, ale istniał on krótko. Uchwałą z 21 października tegoż roku Senat UKSW zmienił jego nazwę na Instytut Nauk Historycznych. Organizatorem Instytutu Nauk Historycznych był ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor, który 21 grudnia 1999 roku otrzymał mianowanie na stanowisko jego dyrektora. W 1999 roku kształcenie w Instytucie Nauk Historycznych odbywało się w ramach dwóch kierunków: historia i historia sztuki, a także trzech specjalności: archeologia chrześcijańska, literatura wczesnochrześcijańska i muzykologia kościelna. W 1998 roku Instytut uruchomił studia niestacjonarne, historia kultury. których moderatorem została prof. Miśkiewicz.. Następnie kierownikami studiów niestacjonarnych byli: ks.dr Janusz Nowiński, dr Tadeusz Gołgowski oraz dr Przemysław Nowogórski. Gdy na studiach niestacjonarnych uruchomione zostały dodatkowo studia w  zakresie historii ich kierownikiem został prof. Janusz Odziemkowski.  W 2002 roku z Instytutu Nauk Historycznych wyodrębnił się Instytut Historii Sztuki, natomiast specjalność muzykologia kościelna zmieniła nazwę na muzykologia teoretyczna i stosowana. W 2006 roku archeologia chrześcijańska ze specjalności przekształciła się w kierunek, a w 2009 roku kierunek utworzył własny Instytut Archeologii. Obecnie w Instytucie prowadzi się kształcenie w ramach jednego kierunku: historia oraz specjalności: dziedzictwo historyczne Polski i Regionu.
        Do roku 2009 Instytut miał swoje skromne pomieszczenia w budynku nr 15 przy ul, Wójcickiego 1/3 . W 2009 roku przeniósł się do nowych pomieszczeń, przydzielonych w nowo oddanym budynku Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych przy ul. Wóycickiego. W jednym z nich mieści się księgozbiór warsztatowy, obejmującym literaturę przedmiotu, wydawnictwa źródłowe z zakresu wszystkich epok historycznych oraz nauk pomocniczych historii. Księgozbiór zgromadzono głównie dzięki darowiznom Pracowników Instytutu. O księgozbiór dbają doktoranci. 
          Aktywność naukowa pracowników uwidacznia się przede wszystkim w publikacjach – monografiach, artykułach, podręcznikach akademickich. Pracownicy są nadto inicjatorami wielu sesji, sympozjów, kongresów oraz konferencji o charakterze krajowym i międzynarodowym, w czasie których prezentują wyniki swoich badań. W ramach współpracy Instytut przyjmuje gości zagranicznych z wykładami i konwersatoriami. Stale Instytut współpracuje z kilkoma uniwersytetami zagranicznymi (Niemcy, Ukraina) oraz instytucjami naukowymi w Polsce (Instytut Pamięci Narodowej, Archiwum Akt Nowych, Muzeum Powstania Warszawskiego, Muzeum Wojska Polskiego, etc). W Instytucie różnorodność naukowa i dydaktyczna łączyła się zawsze z wysokim poziomem merytorycznym, co potwierdzały akredytacje, hospitacje, a przede wszystkim ankiety studentów. 27 maja 2014 na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie została podpisana umowa o współpracy naukowo-dydaktycznej między  Państwowym Uniwersytetem im. Michaiła Kociubińskiegow Winnicy na Ukrainie a Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.Umowa jest uprawomocnieniem kilkuletniej nieformalnej współpracy między Uniwersytetami.

Od kilku lat w Instytucie prowadzone są studia licencjackimi trwające 3 lata, studia magisterskie trwające 2 lata oraz studia doktoranckie trwajace 4 lata. Prowadzone są nadto dwie specjalizacje: nauczycielska i archiwistyczno-bibliotekoznawcza oraz specjalność w ramach studiów licencjakich: dziedzictwo historyczne Polski i regionu.  

          Od utworzenia Instytutu Nauk Historycznych jego dyrektorami byli:

  • Ks. prof. dr hab. Wincenty Myszor (1999-2001)
  • Ks. prof. dr hab. Janusz Zbudniewek (2001-2002)
  • Ks. prof. dr hab. Jozef Naumowicz (2002-2005)
  • Ks. prof. dr hab. Kazimierz Łatak (2006-2012)
  • Ks. prof. dr hab. Waldemar Graczyk (2012 - )
UKSW Wszelkie prawa zastrzeżone © 2014
Informacja o ciasteczkach